Polityka prywatności - fronesis

Idź do spisu treści

Menu główne:

Polityka prywatności

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Najważniejsze informacje dotyczące danych osobowych w związku z wejściem w życie Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)W wkonaniu obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w szczególności z ogólnym rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą, należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO – w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.
W świetle powyższego informujemy, że dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne, w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie komunikatów marketingowych na adres e-mail i numer telefonu. 

POLITYKA PRYWATNOŚCI FRONESIS
 
I.  Co to jest polityka prywatności?
Polityka prywatności to zbiór zasad, których celem jest poinformowanie naszych Zleceniodawców usług i Klientów o wszystkich aspektach procesu dotyczącego pozyskiwania, przetwarzania oraz zabezpieczania ich danych osobowych. Wyjaśniamy także zasady oraz cele pozyskiwania danych. Procesy te są dokonywane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.                         w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
Mamy nadzieję, że niniejsza Polityka Prywatności pomoże Ci zrozumieć, jakie informacje gromadzimy w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez Fronesis oraz w jaki sposób je przetwarzamy.
Jeżeli w Polityce Prywatności piszemy o Użytkowniku, postanowienia te znajdują zastosowanie też do Ciebie.
 
II.  Definicje
FRONESIS – Marek M. Kudyba „Fronesis” z siedzibą znajdującą się w Szczecinie.
Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikatory internetowe i nadawane przez Fronesis oraz informacje gromadzone za pośrednictwem wszelkiej techniki i technologii.
Polityka – niniejsza Polityka prywatności.
RODO –Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Ustawa - ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
Działalność gospodarcza – działalność gospodarcza prowadzona przez osobę fizyczną Marka M. Kudyba pod nazwą „Fronesis” zarejestrowaną w CEiDG.
Strona internetowa – strona internetowa prowadzona pod nazwą www.fronesis.pl
Zleceniodawca usług, Klient – każda osoba fizyczna dokonująca zamówienia, udzielająca zlecenia wykonania usług lub zawierająca umowę oraz dokonująca transakcji zakupu i odwiedzająca stronę www.fronesis.pl lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.
 
III. FRONESIS danych osobowych
FRONESISem danych osobowych jest Marek Kudyba prowadzący działalność gospodarczą jako osoba fizyczna pod nazwą Marek M. Kudyba „Fronesis” z siedzibą w Szczecinie pod adresem ul. Monte Cassino 16A/5, 70—466 Szczecin, wpisanym do rejestru osób prowadzących działalność gospodarczą w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, REGON: 810173050, NIP: 8520901475.
 
IV. Inspektor Danych Osobowych
FRONESIS nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. We wszelkich kwestiach związanych z ochroną danych osobowych, w szczególności udzielenia odpowiedzi na pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych, można skontaktować się pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres: ul. Monte Cassino 16A/5, 70—466 Szczecin lub drogą e-mailową pod adresem: poczta@fronesis.pl .
 
V. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z zakresem prowadzonej działalności FRONESIS przetwarza Twoje dane osobowe w różnych celach, zawsze odbywa się to jednak zgodnie z prawem. Twoje dane są przetwarzane w związku ze sprzedażą usług i towarów zgodnie z zakresem prowadzonej działalności gospodarczej.
Dane wszystkich podmiotów będących stronami zawieranych umów, zleceniodawcami lub Klientami nabywającymi towary będące w ofercie handlowej FRONESIS (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem technologio informatycznych) oraz nie będących Klientami a pozyskanymi na drodze elektronicznej, przetwarzane są przez FRONESIS w jednym bądź kilku następujących celach:
1. Świadczenia usług, udostępniania formularzy kontaktowych – podstawa prawna przetwarzania - niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
2. Wykonania umów - podstawa prawna przetwarzania - niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
3. Obsługi reklamacji - podstawa prawna przetwarzania - niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
4. Analitycznych i statystycznych - podstawa prawna przetwarzania - uzasadniony interes Fronesis (art. 6 ust. 1 lit f RODO;
5. Ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi - podstawa prawna przetwarzania - uzasadniony interes FRONESIS (art. 6 ust. 1 lit f RODO), który polega na ochronie jego praw;
 
Dane osobowe, są rejestrowane w formie papierowej i elektronicznej w podstawowych programach komputerowych służących do prowadzenia działalności gospodarczej i czynności zawodowych inżynierskich. Zebrane informacje przetwarzane są związku ze świadczeniem usług przez Fronesis. Dane osobowe są przetwarzane również w celach technicznych co w szczególności oznacza, że dane te mogą być tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.
 
SKŁADANIE I PRZYJMOWANIE ZAMÓWIEŃ
1. Złożenie zamówienia (oferty zakupu towaru) przez podmiot zewnętrzny wiąże się z przetwarzaniem jego danych osobowych. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji oraz dostarczenia zamówionego przez niego towaru, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości złożenia zamówienia. Podanie pozostałych danych jest fakultatywne i pozostaje bez wpływu na realizację zamówienia.
2. Dane osobowe są przetwarzane podane w ramach składania zamówienia w jednym bądź kilku poniższych celach:
a) realizacji złożonego zamówienia – podstawa prawna przetwarzania:
· w zakresie danych obowiązkowych - niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
· w zakresie danych podanych fakultatywnie – zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO);
b) realizacji obowiązków ustawowych ciążących na FRONESIS, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą prawna przetwarzania - obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
c) analitycznych i statystycznych - podstawa prawna przetwarzania - uzasadniony interes FRONESIS (art. 6 ust. 1 lit f RODO), który polega na prowadzeniu analiz zachowań oraz aktywności Użytkowników a także ich preferencji mający na celu poprawę jakości oraz adekwatności stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
d) ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi - podstawa prawna przetwarzania - uzasadniony interes FRONESIS (art. 6 ust. 1 lit f RODO), który polega na ochronie jego praw;
 
FORMULARZ KONTAKTOWY
FRONESIS przyjmuje za możliwe skontaktowanie się z nim przy użyciu elektronicznego formularza kontaktowego. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych niezbędnych do skontaktowania się z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości skorzystania z formularza. Podanie niewymaganych danych jest dobrowolne.

Dane osobowe podane FRONESIS w formularzu kontaktowym są przetwarzane w jednym bądź kilku następujących celach:
a) identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – podstawa prawna przetwarzania - niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
b) analitycznych i statystycznych – podstawa prawna przetwarzania - uzasadniony interes FRONESIS (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na prowadzeniu statystyk zapytań zgłaszanych przez Użytkowników za pośrednictwem Sklepu internetowego w celu doskonalenia jego funkcjonalności oraz działań FRONESIS.
 
MARKETING
FRONESIS przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu realizowania działań marketingowych, czego podstawę prawną stanowi  uzasadniony interes FRONESIS (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Działania te mogą polegać w szczególności na:
 
a) wyświetlaniu na stronie www.fronesis.pl lub przesyłaniu drogą elektroniczną za zgodą adresata treści marketingowych , które nie są dostosowane do jego preferencji (reklama kontekstowa);
b) wyświetlaniu na stronie www.fronesis.pl lub przesyłaniu drogą elektroniczną za zgodą adresata treści marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom (reklama behawioralna);
c) kierowaniu e-mailowych powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe;
d) prowadzenie innego rodzaju działań związanych z marketingiem bezpośrednim towarów i usług (przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz działania telemarketingowe).
W celu realizowania działań marketingowych FRONESIS nie wykorzystuje profilowania. Oznacza to, że FRONESIS nie dokonuje oceny wybranych czynników dotyczących osób fizycznych w celu analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy na przyszłość. FRONESIS nie stosuje w stosunku do podmiotów zewnętrznych profilowania wywołującego wobec niego skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na niego wpływającego.
 
REKLAMA BEHAWIORALNA
FRONESIS przetwarza dane osobowe, bez gromadzenia za pośrednictwem plików cookies oraz innych podobnych technologii, dla celów marketingowych w związku z kierowaniem do reklamy behawioralnej (tj. reklamy, która jest dopasowana do preferencji potencjalnego nabywcy towarów i usług). Przetwarzanie danych osobowych obejmuje wówczas także profilowanie. Wykorzystanie zebranych za pośrednictwem tej technologii danych osobowych w celach marketingowych, w szczególności w zakresie promowania usług i towarów podmiotów trzecich, odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu FRONESIS i tylko pod warunkiem, że właściciel danych osobowych powierzonych FRONESIS wyraził taką zgodę. Zgoda ta może być w każdym momencie wycofana.
 
MARKETING BEZPOŚREDNI
Jeżeli właściciel danych osobowych – podmiot zewnętrzny wyraził zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych za pośrednictwem e-mail, SMS oraz innych środków komunikacji elektronicznej, dane osobowe będą przetwarzane dla celu przesyłania mu takich informacji. Podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes FRONESIS polegający na wysyłce informacji marketingowych w granicach udzielonej zgody (marketing bezpośredni) z prawem sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania. Dane będą przechowywane w tym celu przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu FRONESIS, chyba że Użytkownik sprzeciwi się otrzymywaniu informacji marketingowych.
 
PLIKI COOKIES ORAZ PODOBNA TECHNOLOGIA
FRONESIS nie wykorzystuje tych technologii informatycznych.
 
DANE MOGĄ BYĆ PRZEKAZYWANE NASTĘPUJĄCYM PODMIOTOM:
1. Procesorom w związku ze zleconymi działaniami realizowanymi w imieniu FRONESIS;
2. Podmiotom współpracującym oraz kontrahentom;
3. Firmom kurierskim i pocztowym, które będą dostarczać przesyłki dla podmiotów;
4. Kancelariom prawnym, którym FRONESIS zleciły np. prowadzenie postępowania;
5. Podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 
VI. Okres przechowywania danych osobowych.
 
1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przetwarzamy dane osobowe przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.
2. W sytuacji, gdy nie ma potrzeby wykonywania innych operacji na danych osobowych niż ich przechowywanie (np. przechowywanie treści zlecenia na potrzeby obrony przed roszczeniami), do momentu trwałego usunięcia lub zniszczenia dodatkowo je zabezpieczamy — poprzez pseudonimizację. Pseudonimizacja polega na takim zaszyfrowaniu danych osobowych, czy też zbioru danych osobowych, że bez dodatkowego klucza nie da się ich odczytać, a zatem takie informacje stają się całkowicie bezużyteczne dla osoby nieuprawnionej.
3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez FRONESIS przez okres niezbędny dla realizacji celów, o których mowa w sekcji „Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych”  np. do zakończenia świadczenia na Twoją rzecz usługi, umowy, zakończenia postępowania reklamacyjnego a po tym okresie do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa.
 
VII.  Prawa związane z danymi osobowymi.
Właścicielom danych osobowych – podmiotom zewnętrznym, przysługują następujące prawa:
Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie osobie zgłaszającej takie żądanie FRONESIS przekazuje informację o przetwarzaniu danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia;
Prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie FRONESIS przekazuje kopię przetwarzanych danych, dotyczących osoby zgłaszającej żądanie;
Prawo do sprostowania danych – na tej podstawie FRONESIS usuwa ewentualne niezgodności lub błędy dotyczące przetwarzanych danych osobowych, oraz uzupełnia je lub aktualizuje, jeśli są niekompletne lub uległy zmianie;
Prawo do usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;
Prawo do ograniczenia przetwarzania – na tej podstawie FRONESIS zaprzestaje dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji, lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzji organu nadzorczego, zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);
Prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie, w zakresie w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, FRONESIS wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie FRONESIS jak i tego innego podmiotu;
Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;
Prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu FRONESIS (np. dla celów analitycznych lub statystycznych lub ze względów związanych z ochroną mienia). Sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie oraz podlega ocenie FRONESIS;
 
Wniosek dotyczący realizacji praw opisanych powyżej można złożyć za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres: Marek M. Kudyba „Fronesis” ul. Monte Cassino 16A/5, 70—466 Szczecin lub poprzez wiadomość e-mail na adres: poczta@fronesis.pl .
Wniosek powinien w miarę możliwości precyzyjnie wskazywać, czego dotyczy żądanie, tj. w szczególności, kto składa wniosek, z którego uprawnienia z opisanych powyżej chce skorzystać osoba składająca wniosek i jakich celów przetwarzania dotyczy żądanie (np. cele marketingowe, cele analityczne, itp.).
Jeżeli FRONESIS nie będzie w stanie ustalić treści żądania lub zidentyfikować osoby składającej wniosek w oparciu o dokonane zgłoszenie, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje.
Odpowiedź na zgłoszenie zostanie udzielona niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, FRONESIS poinformuje wnioskodawcę o przyczynach takiego przedłużenia.
Odpowiedź będzie udzielana na adres e-mail z którego przesłano wniosek, a w przypadku wniosków skierowanych listownie, listem poleconym na adres wskazany przez wnioskodawcę, o ile z treści listu nie będzie wynikała chęć otrzymania informacji zwrotnej na adres e-mail (w takim przypadku należy podać adres e-mail).

VIII. Prawo wycofania zgody
Jeżeli FRONESIS przetwarza dane osobowe na podstawie wyrażonej zgody, w każdej chwili można wycofać tę zgodę — wedle własnego uznania, w następujący sposób:
1.    wysłać maila bezpośrednio na adres poczta@fronesis.pl lub
2.    kliknąć link w wiadomości e-mail, dołączony na końcu wiadomości wpisując w pole TEMAT właściwą dyspozycję.
Jeżeli FRONESIS przetwarza dane osobowe na podstawie wyrażonej przez zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne. Innymi słowy, do czasu cofnięcia zgody FRONESIS ma prawo przetwarzać dane osobowe i odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

IX.  Prawo do wniesienia skargi
W przypadku uznania właściciela danych osobowych za przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, właściciel danych osobowych może wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych http://www.giodo.gov.pl/ .

X.  Przekazywanie danych osobowych do Państw Trzecich i Organizacji Międzynarodowych
Twoje dane osobowe nie są przekazywane ani do Państw Trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) ani poza organizacje międzynarodowe.

X. Zmiany w Polityce Prywatności 
W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy Ustawy oraz RODO. Wszelkie zmiany wprowadzone do niniejszej Polityki prywatności są dostępne na stronie www.fronesis.pl .
Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.
 
XI. Pytania i kontakt
W przypadku jakichkolwiek pytań na temat polityki ochrony prywatności, można kontaktować się z FRONESIS pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres: Marek M. Kudyba „Fronesis” ul. Monte Cassino 16A/5, 70—466 Szczecin lub poprzez wiadomość e-mail na adres: poczta@fronesis.pl .
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego